DỰ TOÁN PHÍ LĂN BÁNH

(*)

Khu vực I: Gồm TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Khu vực II: Gồm các TP trực thuộc trung ương (trừ TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh), các TP trực thuộc tỉnh và các thị xã

Khu vực III: Gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên

Giá xe (bao gồm VAT)
Lệ phí trước bạ:
- Mức lệ phí
- Thành tiền
Phí kiểm định
Lệ phí đăng ký
Phí sử dụng đường bộ (1 năm)
Bảo hiểm TNDS (1 năm)
TỔNG CỘNG (VNĐ)
Đặc biệt, khách hàng mua xe City và CR-V trong năm 2020 sẽ được giảm thêm 50% Lệ phí trước bạ theo Nghị định số 70/2020/NĐ-CP. Mức biểu phí trên đây là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và các bên cung cấp dịch vụ khác. Mức bảo hiểm đã gồm 10% VAT.
!DOCTYPE html>